Kirjallisuus

Pdf-materiaalia

Psykomotoriikan käsikirja
Teoriaa ja käytäntöä lasten psykomotoriseen tukemiseen.

Lumille
Opas soveltavaan lumiliikuntaan

Sovelletusti palloillen
Pelejä liikuntavammaisille. Suomen Invalidien Urheiluliitto.

Ota minut mukaan
Erityistukea tarvitseva lapsi leikeissä ja liikunnassa

Perheliikunnan vinkkikortit


Kirjallisuutta liikunnasta; opettaminen ja ohjaaminen,psykomotoriikka,terveysliikunta ja soveltava liikunta.

Lapset ja nuoret:

Ahonen,T., Siiskonen, T. & Aro, T. (toim.). 2001. Sanat sekaisin. Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä. PS-Kustannus. Jyväskylä

Ahonen, T. 2002. Kehitykselliset koordinaatiohäiriöt. teoksessa Lyytinen, H.,Ahonen,T.,Korhonen, T., Korkman, M. & Riita, T. (toim.) Oppimisvaikeudet. Neuropsykologinen näkökulma. WSOY. Helsinki.

Ahlstrand, Anita. 2017. Moikataan varpailla. Oivalluksia ohjaamisesta, liikkumisesta ja oppimisesta.

Aro,T.Siiskonen, T.Ahonen,T. (toim.) 2007. Ymmärsinkö oikein? Kielelliset vaikeudet nuoruusiässä. PS-Kustannus. Jyväskylä.

Asunta, P & Nissinen, A. 2004. Liikuntakero asperger-lapsen oppimis- ja opetusympäristönä. Autismi- ja Aspergerliitto ry.

Barbarsh,L. 1997. Multicultural games. Human Kinetics.

Barret,B. 2005. Games for the whole Child. Social- Emotional- Cognitive- Physical. Human Kinetics.

Borremans, E. 2011. Asperger Syndrome and Physical Exercise. Studies in Sport, Physical Education and Health 166. Jyväskylän yliopisto.

Burk, M. C. 2002. Station Games. Human Kinetics.

Burton, A,W, & Miller, D. E. 1998. Movement skill assessment. Human Kinetics.

Cheatum, B. A. & Hammand, A. 2000. Physical Activities for Improving Children´s Learning and Behavior. Human Kinetics.

Gallahue, D & Donnley, F. 2003. Developmental Physical education for all Children. Human Kinetcs.

Grineski, S. 2001. Co-operative Learning in Physical Education. Human Kinetcs.

development. Oxford: University Press.

Hammar, L & Johansson, I. 2008. Visst kann alla vara med! -i idrott. lek och spel. Varsam AB. Örebro.

Henderson. S. & Sugden, D. 1992. Movement Assessment Battery for Children.Sidcup, Kent. England.

Hirvonen, T. Varo, varo, varo! Irti ylisuojelevasta kasvatuksesta. Minerva.

Hyppönen,M & Linnossuo, O. (toim.) 2002. Zip, Zap ja boing. Leikkejä ja muita toiminnallisia metelmiä. LK-kirjat.

Isokoski,M. & Lindholm, ym. 2001. Kieli ja liikunta. Ryhmäkuntoutusohjelma kielihäiriöisille lapsille. Early Learning Oy. Helsinki.

Jernberg, M. & Booth, P. 2003. Theraplay. Vuorovaikutusterapian käsikirja. Psykologien kustannus Oy. Helsinki.

Johansson, I. 2003. Psykomotorisk pedagogik- ett arbetssätt för barn i specialundervisning. Pedagogiska uppsatser nr.2, Växjö universtet.

Karvonen, P. 2001. Hyppää pois! Lapsen motoriikan arviointi ja kehittäminen. Tammi. Helsinki.

Karvonen, P., Siren-Tiusanen, H. & Vuorinen, R. 2003. Varhaisvuosien liikunta. VK-kustannus. Jyväskylä.

Kemppinen, P. 2000. Lasten ja nuorten tunne-elämän häiriöt. Kustannusvalmennus. Vantaa.

Koljonen, M. 2000. Uskallan ja osaankin. Psykomotorinen harjaannuttaminen itsetunnon ja motoriikan tukemisessa, kun lapsella on oppimisvaikeuksia. LIKES nro 129. Jyväskylä.

Kranowitz, C.S. 2004. Tahatonta tohellusta. Sensorisen integraation häiriö lapsen arkielämässä. PS-Kustannus.

Luukkonen, E & Sääkslahti, A. 2002. Liikunnan salaisuudet. WSOY.

McCall,R. & Craft, D. 2000. Moving with a purpose. Developing programs for Preschoolers of all Abilities. Human Kinetics.

Miedzinski,K. & Fischer, K. 2006. Die neue Bewegungsbaustelle. Borgmann media. Dortmund.

Nurmi- Pesonen (toim.) 2006. Elämää Touretten oireyhtymän kanssa. PS-Kustannus. Jyväskylä.

Pietilä, M. 2000. Psykomotorinen ryhmäkuntoutus osaksi päiväkotitoimintaa. LIKES nro 128. Jyväskylä.

Pulli, E. 2001. Opi liikkuen, liiku leikkien. Tammi. Helsinki.

Rintala, P., Ahonen, T., Cantell, M., Nissinen, A. (toim.) 2005. Liiku ja opi. Liikunnasta apua oppimisvaikeuksiin. PS-Kustannus. Jyväskylä.

Rintala, P., Pienmäki. K., Ahonen, T., Cantell, M. & Kooistra, L. 1998. The effects of a psychomotor training programme on motor skill development in children with developmental language disorders. Human Movement Science 17.

Saari, A. Rautio, S. Remahl, V. (toim.) 2008. Kohtaamisia lasten liikunnassa. SIU:

Salmivalli, C. 2005. Kaverin kanssa. Vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys. PS-Kustannus. Jyväskylä.

Salpa,P. & Autti-Rämö,I. 2010. Lapsen ensimmäinen vuosi, kehitys ei etene odotetusti, mitä tehdä? Tammi. Helsinki.

Sherborne, V. 1994. Lasten kokonaiskehitystä tukeva liikunta. Hakapaino. Helsinki.

Siiskonen,T.Aro,T..Ahonen, T. Ketonen, R.(toim.) 2003. Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. PS-Kustannus. Jyväskylä.

Sipari, S. 2008. Kuntouttava arki lapsen tueksi. Research 342. Jyväskylän yliopisto.

Schwanhäusser, B. Idebank. Rörelse. HCB Marknadskonsult AB. Stockholm.

Sääkslahti, A. & Cantell, M. 2001. Moto-kerho. Motoristen perustaitojen harjaannuttaminen koulun kerhossa. Liikuntakasvatuksen julkaisuja 4. Jyväskylän yliopisto.

Sääkslahti, A. 2005. Liikuntaintervention vaikutus 3-7-vuotiaiden lasten fyysiseen aktiivisuuteen ja motorisiin taitoihin sekä fyysisen aktiivisuuden yhteys sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin. Jyväskylän yliopisto.

Taipale-Oiva, S. 2006. HIPPA LITTA NATTA. Hippaleikki havaintomotorisena kokemuksena. Haukkarannan koulu. Jyväskylä.

Tuomi,J. Moto-taituriksi – vinkkejä ja virikkeitä 4-12-vuotiaiden lasten motoristen taitojen harjoitteluun perheliikunnassa. pdf.

Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset 2005. Nuori Suomi ry, OPM, STM. Oppaita nro 17.

Vetter, M., Kuhnen, U. & Lensing-Conrady, R. 2008. RisKids. Borgmanna.

Viholainen, H. 2006. Suvussa esiintyvän lukemisvaikeusriskin yhteys motoriseen ja kielelliseen kehitykseen. Tallaako lapsi kielensä päälle. Research 282. Jyväskylän yliopisto.

Ward, D., Saunders, R. Pate, R. 2007. Physical Activity Interventions in Children and Adolescents. Human Kinetics.

Zimmer, R. 2001. Liikuntakasvatuksen käsikirja. LK-kirjat.

Zimmer, R. 2001. Handbuch der Sinneswahrnehmung. Herder. Freiburg.

Zimmer, R. 2011. Psykomotoriikan käsikirja. teoriaa ja käytäntöä lasten psykomotoriseen tukemiseen. VK-Kustannus oy.

Zimmer, R. & Cicurs, H. 1990. Psychomotorik. Schondorf: Verlag Hofmann.

Zimmer,R.& Volkamer, M. 1987. Mot 4-6. Motoriktest für vier- bis sechsjährige Kinder. Weinheim. Beltz Test Gesellschaft.

Yac,E. Sutton, S. Aquilla P. (toim.) Leikki linkkinä lapseen. PS-Kustannus..Jyväskylä.

Ylönen, M. E. 2005. Luova ja terapeuttinen liike lasten kehityksen tukena. Liikuntakasvatuksen julkaisuja 8. Jyväskylän yliopisto

Ikääntyneet:

Cruz Silva, M. 2007. Gedächtnis- und Psychomotoriktraining im Alter. VDM Verlag.

Eisenburger, M, Gstöttner, E,. Zak, T. 2008. In Bewegungsrunden aktivieren. Ideen und Anregungen aus der Psychomotorik. Vincentz.

Hirvensalo, M. 2002. Liikuntaharrastus iäkkäänä. Studies in Sport, Physical education and healt, 87. Jyväskylän yliopisto.

Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset. STM,OPM; Oppaita 2004:6. Helsinki.

Jones,C.J. & Rose, D.J. 2005. Physical Activity Instruction of Older Adults. Human Kinetics.

Routasalo,P Pitkälä, K. Karvinen, E. (toim.) 2004. Ikääntyneiden yksinäisyys. Ryhmäliikuntakeskustelut psykososiaalisena kuntoutuksena. Raportti 7. Vanhustyön keskusliitto.

Taylor, A.W. & Johnson, M.J. 2008. Physiology of Exercice and Healthy Aging. Human Kinetics.

Yleisteoksia; Liikuntakasvatus, liikuntaterapia, soveltava liikunta ja psykomotoriikka

Biermann, I. 2005. Snozeln. Ubungen zur ganzheitlichen Körperwahrnehmung. SportThieme.

Bouchard, C. Blair, S. Haskell, W. 2007. Physical Acticity and Health. Human Kinetics.

Burton, A.W. &Miller, DE. 1998. Movement Skill Assessment. Human Kinetics.

Durchman, K & Jokitalo, M. 2004. Taitavaksi vedessä- soveltavaa uinnin opetusta erityistukea tarvitseville uimareille. Ruskeasuon koulu.

Fischer, K. 2004. Einführung in die Psychomotorik. Reinhardt.

Gallahue, D.L. & Ozmun, J.C. 2006. Understanding Motor Development. Infats, Children, Adolescents, Adults. WCB McGraw-Hill. Boston

Hovart,M Block, M. Kelly, L. 2007. Developmental and Adapted Physical Activity Assessment. Human Kinetics.

Horvat, M. & Kalakian, L. 1996. Assessment in Adapted Physical Education and Therpeutic recreation. Dubuque.Browm & Benchmark.

Huovinen, T. (toim.) 2003. Talviliikuntaa kaikille. Soveltavan talviliikunnan käsikirja. Edita.

Jaakkola, T. Liikuntataitojen oppiminen ja taitoharjoittelu. PS-Kustannus. Jyväskylä.

Jansma, P. 2006. Psychomotor Domain Training and Serous Disabilities. Austin & Winfield. United States.

Jowett,S & Lavaillee,D. 2007. Social Psychology in Sport. Human Kinetics.

Juntunen,M-L, Perkiö, S. Simola-Isaksson,I. 2010. Musiikkia tanssien DVD.WSOY.

Juntunen,M-L, Perkiö,S. Simola-Isaksson,I. 2010. Musiikkia tanssien, musiikkiliikunnan kösikirja. WSOY.

Juntunen,M-L,Perkiö,S.Simola-Isaksson,I. 2010.Musiikkialiikkuen, musiikkiliikunnan käsikirja. WSOY.

Kataja, J. 2004. Rentoutuminen ja voimavarat. Edita. Helsinki.

Kataja, J., Jaakkola, T. Liukkonen.J. Ryhmä liikkeelle! Toiminnallisia harjoituksia ryhmän kehittämiseksi. PS-Kustannus. Jyväskylä.

Kasser,S & Lytle,R. 2005. Inclusive Physical Activity. A Lifetime of Opportunities. Hyman Kinetics.

Kauranen, K. 2011. Motoriikan säätely ja motorinen oppiminen. LTS. Tammerprint. Tampere.

Kiikala, M. 2007. Aikuisten liikuntaa leikkipuistoissa. LIKES nro 185.

Kiphard, E.J. 1983. Mototherapie- Teil 1. Teil 2. Verlag modernes lernen. Dortmund.

Kiphard, E.J. 1997. Motopädagogik. Verlag modernes lernen. Dortmund.

Kuutamo, O & Hölsömäki, H (toim.) 2005. Soveltavan liikunnan apuvälineet. Edita. Helsinki.

Laurinsalo, V & Alopaeus-Laurinsalo, N. Sensomoottori. Kehitystä edistävä aistiharjoitusohjelma.

Lees, T. 2007. Water fun. Human Kinetics.

Liukkonen, J, van den Auweele,Y ym. (toim.) 2007. Psychology for Physical Educatiors. Human Kinetics.

Mattila- Rautiainen, S. (toim.) 2011. Ratsastusterapia. PS-Kustannus.

Montgomery, P. & Connoly, B. (toim.) 2003. Clinical Applications for Motor Control. SLACK. USA.

Ojanen, M. 2001. Liiku oikein- voi hyvin. Liikunnan merkitys hyvinvoinnille. LTS julkaisu nro 152. Helsinki.

Rantonen, K.&Laukkarinen,I. (toim.) 2008. Liikunta ja mielenterveys. pdf-muodossa: www.mtkl.fi

Rintala,P.Huovinen,T&Niemelä,S.(toim.) 2012.Soveltava liikunta Liikuntatieteellinen seura.

Sandström, M & Ahonen J. 2011. Liikkuva ihminen. VK-Kustannus.

Tulaslo, P & Vihervaara, T. 2008. Toimintakykyä vedestä. LIKES julkaisu 211. Jyväskylä.

Ward, D.Saunders, R. Pate, R. 2007. Physical Activity Interventions in Children and Adolescents. Human kinetics.

Vermeer, A., Bosscher, R, Broadhead, G. 1997. Movement therapy across the lifespan. VU University Press Amsterdam.

Yleisteoksia:

Antonovsky, A.1997. Salutogenese. Dgvt-Verlag.

Antonovsky, A. 2005. Hälsans mysterium. Natur&Kultur.

Ayres, A.J. 2008. Aistimusten aallokossa. Sensorisen integraation häiriö ja terapia. PS-Kustannus. Jyväskylä.

Cantell, H. 2010. Ratkaiseva vuorovaikutus. PS-Kustannus. Jyväskylä.

Csikszentmihayi, M. 2005. Flow: elämän virta.

Csikszentmihayi, M. 2008. The psychology of optimal experience.

Dunderfelt, T. Ilon psykologia. PS-Kustannus. Jyväskylä.

Gibson, E.J. & Pick, A. D. 2000. An ecological approach to perceptual learning and development. Oxford: University Press.

Haarakangas, K. Voimistava läsnäolo. Mielen tiet lapsuudesta vanhuuteen. PS-Kustannus. Jyväskylä.

Herrala, H.,Kahrola,T. & Sandström, M. 2008. Psykofyysinen ihminen. WSOY.

Järvikoski, A & Härkäpää, K. 2011. Kuntoutuksen perusteet. Näkökulmia kuntoutukseen ja kuntoutustieteeseen. WSOY.

Kauppila, R.A. 2006. Vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot. PS-Kustannus. Jyväskylä.

Keltikangas- Järvinen, L. Hyvä itsetunto. WSOY.

Lähteenmäki, M-L. & Jaakkola, R. (toim.) 2002. Psykofyysinen fysioterapia. kohti oman kehon kuulemista, omassa ruumiissa asumista. Pirkanmaan AMK. Julkaisusarja B Nro 2. Tampere.

Lähteenmäki, M – L. & Jakkola, R. 2007. Psykofyysinen fysioterapia 2. Kehon tuntemisesta kehon ymmärtämiseen. Pirkanmaan AMK. Julkaisusarja B. Opinnäytetyöt nro 4. Tampere.

Metsäpelto, R-L & Feldt, T.(toim.) meitä on moneksi. Persoonallisuuden psykologiset perusteet. PS-Kustannus.

Sandström, M. 2010. Psyyke ja aivotoiminta: neurofysiologinen näkökulma.

Svennevig, H. 2005. Kehon mieli. Kehontuntemuksesta itsetuntemukseen. WSOY. Porvoo.

Ruti, M.& Verhe I. 2007. Esteettä luontoon liikkumaan. SIU. Rakennustieto ry.

Vartio, J. ( toim.) 1990. Liikunnan filosofia. Eri tarkastelukulmia. Filosofian tutkimuksia XIII. Tampereen yliopisto. Tampere.

Vilen, M., Leppämäki, P. & Ekström, L. 2002. Vuorovaikutuksellinen tukeminen sosiaali- ja terveysalalla. WS Bookwell oy. Juva.

Wahlström, R. 2008. Eheyttävä luonto. Kustannus Oy Michael-kirjat.

1/2013 MK

Aalto, M. 2002. Parjaavasta kolautteesta korjaavaan palutteeseen. Palautteen antamisen ja vastaanottamisen taidot. MMG Monimedia Group.

Andersson B. 2000. Stretching. Shelter.

Ahonen,T.,Siiskonen,T.& Aro,T.(toim.)2001. Sanat sekaisin? Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä. PS-Kustannus.

Aro,T.,Siiskonen,T,& Ahonen, T. (toim)2007. Ymmärsinkö oikein? Kielelliset vaikeudet nuoruusiässä. PS-Kustannus.

Autio, T. 1995. Liiku ja leiki. Motorisia perusharjoitteita lapsille. VK-Kustannus Oy. Jyväskylä.

Autio, T. & Kaski, S. 2005. Ohjaamisen taito. Liikunta tukemassa lapsen ja nuoren kasvua. Edita. Helsinki.

Anttila, E. 1999. Soveltavan uimaopetuksen opas. SUH. Jyväskylä.

Anttila, E. 1994. Tanssin aika. Opas koulujen tanssikasvatukseen. Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro139.

Anttila, E.2004. Vesijuoksuopas. Suomalainen vesiliikuntainstituutti. Jyväskylä.

Anttila, E. 2005. Vesijuoksijan käsikirja. Edita. Helsinki.

Asunta,P & Nissinen, A: 2004. Liikuntakerho asperger-lapsen oppimis- ja opetustmpäristönä. Autismi- ja Aspergerliitto ry.

Barret, B. 2005. Games for the whole Child. Social-Emotional-Cognitive- Physical. Human Kinetics.

Biermann, I. 2005. Snoezeln. Ûbungen zur ganzheitlichen Körperwahrnehmung. Sport Thieme.

Bouchard,C. Blair, S. Haskell, W.2007. Physical Activity and Health. Human Kinetics.

Björklund, I: Sovelletusti palloillen- pelejä liikuntavammaisille. SIU.

Burton AW,& Miller DE. 1998. Movement Skill Assessment. Human Kinetics.

Diabeetikon liikuntaopas. Diabeetesliitto.

Durchman,K: & Jokitalo, M. 2004. Taitavaksi vedessä.- soveltavaa uinnin opetusta erityistukea tarvitseville uimareille. Vahtimestarit@ruskis.fi

Eisenburger, M., Gstöttner, E., Zak, T. 2008. In Bewegungsrunden aktivieren. Ideen und Anregungen aus der Psychomotorik. Vincentz.

Erityisryhmien likunta 2000- toimikunnan mietintö. KM 1996:15. OPM ja Edita. Helsinki.

Erityisryhmien liikunnan kehittämisohjelma 2003-2005. OPM julkaisuja 2003:12. Edita.

Era, P. (toim.) 1997. Ikääntyminen ja liikunta. LIKES. Julkaisu 108. Jyväskylä.

Fogelholm, M; Paronen,O, Miettinen,M. 2007. Liikunta- hyvinvointipoliittinen mahdollisuus. STM.

Fogelholm, M & Vuori, I (toim) 2005 Terveysliikunta. Duodeccim.

Gallahue D.J.& Ozmun, J.C. 2006. Understanding motor development. Infants, children, adolescents, adults. McGraw-Hil. New York.

Gallahue D. & Donnely,F. 2003. Developmental Physical education for all Children. Human Kinetics.

Grineski, S. 2001. Co-operative Learning in Physical Education. Human Kinetics.

Hakala Liisa. 1999. Liikunta ja oppiminen. Gummerus. Jyväskylä.

Heikinaro -Johansson Pilvikki ja Kolkka Tarja. 1998.Koululiikuntaa kaikille -soveltavan liikunnanopetuksen opas. Opetushallitus.

Hirvensalo, M. 2002. Liikuntaharrastus iäkkäänä. Studies in Sport, Physical education and health, 87. Jyväskylän yliopisto.

Hovart,M. Block,M. Kelly,L: 2007. Developmental and Adapted Physical Activity Assessment. Human Kinetcs.

Huovinen, T. (toim.) 2003. Talviliikuntaa kaikille, Soveltavan talviliikunnan käsikirja. Edita.

Hynninen, E. 1996. Terveysliikuntaa ryhmässä. UKK- instituutti. Tampere.

Hölsömäki, H. (toim.) Yhdessä liikkeelle. Edita ja Soveli.

Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset. STM, OPM. Oppaita 2004:6. Helsinki.

Jokitalo, M.& Suhonen, K. 2004. Soveltavan uintitekniikan opas. SUH. Helsinki.

Jones, C.J & Rose, D.J. 2005. Physical Activity Instruction of Older Adults. Human Kinetics. USA.

Jowett, S. & Lavaillee, D. 2007. Social Psychology in Sport. Human Kinetics.

Karvonen Pirkko. 2000. Hyppää pois. Lapsen motoriikan arviointi ja kehittäminen. Tammi. Helsinki.

Karvonen, Siren-Tiusanen & Vuorinen. 2003. Varhaisvuosien liikunta. VK-Kustannus oy. Jyväskylä.

Karvinen, E. 1992. Liikuntaa vanhainkoteihin. STM raportti nro 51. Edita. Helsinki.

Karvinen, E. Iloisesti ikääntyen. VK-Kustannus Oy.

Kasser, S & Lytle,R. 2005. Inclusive Physical Activity. A Lifetime of Opportunities.Human Kinetcs.

Kiikala, M. 2007. Aikuisten liikuntaa leikkipuistossa. LIKES julkaisu 185.

Koljonen, M: 2000. Uskallan ja osaankin- psykomotorinen harjaannuttaminen itsetunnon ja motoriikan tukemisessa. Kun lapsella on oppimisvaikeuksia. LIKES julkaisu 129. Jyväskylä.

Koljonen,.M. & Rintala,P. 2002. Soveltavan liikunnanopetuksen ja ohjauksen perusteet. teoksessa Mälkiä, E. (toim.) Uusi erityisliikuntaLikkuntatieteellinen Seura, Julkaisu nro 154. Helsinki.

Knopf, K. 2004. Stretching for 50+. Ulysses Press.

Kummu, L. 2007. Kummajaisesta huippu-urheiluksi. Tutkimuksia 2/2007. Jyväskylän yliopisto.

Kuutamo,O. & Hölsömäki, H. (toim.) 2005. Soveltavan liikunnan apuvälineet. Edita. Helsinki.

Lees, T. 2007. Water Fun. Human Kinetics.

Liikunnasta voimaa kodin arkeen. 2001. Kuntokallio. Vanhustyön koulutus- ja tutkimuskeskus.

Liikuntalaki 18.12.1998/1054.

Liikuntasuossituksia sydänpotilasryhmille. talaukset@sydanliitto.fi

Liukkonen, J, vanden Auweele,Y ym. (toim.) 2007. Psychology for Physical Educatiors.Human Kinetics.

Luona-Helminen, R.& Samsten, R. (toim.) 2004. Liikkeelle. Opas paikallistason liikuntatoiminnan järjestämiseen. Edita.

McCall,R. & Craft, D. 2000. Moving with a purpose. Developing programs for Preschoolers of all Abilities. Human Kinetics.

Miettinen, P (toim.) 1999. Liikkuva lapsi ja nuori. VK- Kustannus Oy. Jyväskylä.

Mosston, M. & Ashworth, S: 1994. Teaching Physical Education. Macmillan Collage Publishing Company, inc. New York.

Mälkiä, E. & Rintala, P. (toim.) 2002. Uusi erityisliikunta. Liikuntatieteellinen Seura. Julkaisu nro 154.Helsinki.

Numminen, Pirkko. 1997. Kuperkeikka. Varhaiskasvatuksen liikunnan didaktiikkaan. Lasten keskus OY, Helsinki.

Numminen, P. & Laakso, L. 2001. Liikunnan opetusprosessin a,b,c. Liikuntakasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus. Jyväskylän yliopisto.

Ojanen M ym. 2001. Liiku oikein- voi hyvin. Liikunnan merkitys hyvinvoinnille. LTS:n julkaisu nro 153. Helsinki.

Piispanen, E.1995. Iloiseen palloiluun. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 143. Helsinki.

Rintala, Ahonen, Cantell, Nissinen (toim.) 2005, Liiku ja opi. Liikunnasta apua oppimisvaikeuksiin. PS- Kustannus. Jyväskylä.

Routasalo,P. Pitkälä, K. Karvinen, E. (toim.) 2004. Ikääntyneiden yksinäisyys. Ryhmäliikuntakeskustelut psykososiaalisena kuntoutuksena.

Tutkimusraportti 7. Vanhustyön Keskusliitto.

Ruuskanen J. 1997. Omaehtoisen sekä ohjatun liikunnan suunnittelu, toteutus ja arviointi. Teoksessa Era, P. Ikääntyminen ja liikunta. LIKES. Julkaisu 108. Jyväskylä.

Ruti,M. & Verhe,I.2007. Esteettä luontoon liikkumaan. SIU. Rakennustieto oy.

Saari, A, Rautio,S, Remahl V: (toim.) 2008.Kohtaamisia lasten liikunnassa. SIU.

Salmivalli, C. 2005. Kaverien kanssa. Vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys. PS-Kustannus . Jyväskylä.

Sakari-Rantala, R. 2003. Iäkkäiden ihmisten liikunta- ja kuntosaliharjoittelu. Likes. Julkaisu nro 142. Jyväskylä.

Sherborne, V. 1996. Lapsen kokonaiskehitystä tukeva liikunta: Kehitysvammaliitto. Helsinki.

Sherill, C. 1996. Adapted Physical Activity, Recreation and Sport. WCB. Iowa.

Soini, A. 2007. Kuntopiiriopas. Virikkeitä vertaisohjaajille. LIKES- Tutkimuskeskus.

Strong, T. & LeFevre, D.N. 2006. Parachute Games with DVD. Human Kinetics.

Suominen, M. Kannus, P. ym. 2001. Ikääntyvien liikunta, terveys ja toimintakyky. VK-Kustannus Oy. Jyväskylä.

Sääkslahti, A. 2005. Liikuntaintervention vaikutus 3-7-vuotiaiden lasten fyysiseen aktiivisuuteen ja motorisiin taitoihin sekä fyysisen aktiivisuuden yhteys sydän- ja verisuonitautien riskitekijöihin. Jyväskylän yliopisto.

Taylor, A.W. & Johnson, M.J. 2008. Physiology of Exercice and Healthy Aging. Human Kinetics.

Tulasalo,P.& Vihervaara, T. 2008. Toimintakykyä vedestä. LIKES julkaisu 211.

Turku, R. 2007. Muutosta tukemassa. Valmentava elämäntapaohjaus. Edita. Helsinki.

Terveyttä edistävän likunnan kehittämistoimikunnan mietintö. 2001:12. Sosialli- ja tervysministeriö.

Tiihonen,A. & Ala-Vähälä, T. 2002. Erityisliikunnan arviointiraportti. Edita. Helsinki.

Tyypin 2 diabetes. Opas aikuistyypin diabeetikoille. 2005. Diabetesliitto.

Vanhusten viriketoiminnan perusteet. 2002. Vanhustyön koulutus- ja tutkimuskeskus.

Ward, D., Saunders, R. Pate, R. 2007. Physical Activity Interventions in Children and Adolescents. Human Kinetics.

Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset. 2005.Nuori Suomi ry. OPM. STM oppaita nro 17.

Verhe, I: 1997. Esteettömät liikuntatilat. OPM julkaisu nro 63. Rakennustieto ry.

Vuori, I: 1996. Tehokas ja turvallinen terveysliikunta. UKK-Instituutti. Tampere.

Vuori, I. 2003. Lisää liikuntaa. Edita. Helsinki.

Vuori, I. & Taimela, S. (toim.) uusittu painos. . Liikuntalääketiede. Duodecim. Helsinki.

Zimmer, R. 2008.2.painos. Liikuntakasvatuksen käsikirja. LK-Kirjat. Helsinki.

Ylönen, M. E. 2005. Luova ja terapeuttinen liike lasten kehityksen tukena. Liikuntakasvatuksen julkaisuja 8. Jyväskylän yliopisto.